Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“gebruiker” :

DJ Sounds BV

“klant” :

Een wederpartij die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is die met gebruik een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassong zijn verklaard;

“apparatuur” :

De door gebruiker krachtens de huurovereenkomst aan de huurder verhuurde geluids- en lichtapparatuur.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor en worden geacht onlosmakelijk deel uit te maken van iedere aanbieding, offerte, (huur)overeenkomst, transactie, alsmede de uitvoering daar van tussen DJ Sounds BV, hierna te noemen “gebruiker” en een klant waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien tussen partijen geen schriftelijke huurovereenkomst wordt opgesteld, geldt de aan de klant toegezonden factuur als zodanig.

 

Artikel 3: Offertes en prijzen

 

3.1

De door gebruiker gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven:

-                     exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

-                     exclusief de kosten van extra verpaking, in- en uitlading, montage, demontage, bediening, transport en verzekering;

-                     vermeld in euro’s

 

3.2

Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Gebruiker mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4: Levering

 

4.1

Tenzij anders overeengekomen, dient de klant de door hem gehuurde zaken middels eigen middelen en verhuur op te halen aan het adres van gebruiker, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Het vervoer dient plaats te vinden in door gebruiker verstrekte verpakking, bij gebreke waarvan de klant aansprakelijk is voor schade die door transport aan de apparatuur wordt veroorzaakt. Specifieke wensen van de klant zullen worden gehonoreerd na overleg met gebruiker en de bijkomende kosten daarvan komen voor rekening van de klant.

 

4.2

De klant is verplicht de gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Vanaf het moment van levering komt de apparatuur voor rekening en risico van de klant. Hij is verplicht zicht op afdoende wijze te verzekeren tegen dit risico.

 

4.3

De apparatuur wordt in goede staat aan de klant ter beschikking gesteld en moet door de klant in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd na afloop van de in de huurovereenkomst gestelde huurtermijn. De klant is, bij niet tijdige terugbezorging, een niet voor matiging vatbare boete van € 500,00 per dag verschuldigd, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding.

 

4.4

De klant is verplicht de apparatuur terstond bij levering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken of beschadigingen aan de apparatuur, dient de klant op de afleveringbon, factuur en/of vervoersdocumenten schriftelijk te laten vermelden, bij gebreke waarvan klant geacht wordt de levering te hebben geaccepteerd.

 

4.5

Indien de apparatuur niet door de klant wordt afgenomen, zal deze apparatuur op rekeing van klant worden opgeslagen.

 

4.6

Bij vervanging van kapotte onderdelen zullen deze onderdelen aan gebruiker ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet het geval is, zal de klant verplicht zijn de waarde van deze onderdelen aan gebruiker te vergoeden.

 

Artikel 5: Levertijd

 

5.1

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de huurder gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

5.2

Niet tijdige levering door gebruiker kan nimmer tot schadeplichtigheid leiden.

 

Artikel 6: Technische eisen

 

Indien de in Nederland te leveren apparatuur buiten Nederland moet worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren apparatuur voldoet aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten op bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de huurovereenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.

Ook alle andere technische eisen die door de klant aan de normale eisen, dienen bij de sluiten van de huurovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 7: Wijzigingen in de te verhuren apparatuur

 

Gebruiker is bevoegd apparatuur te verhuren die op ondergeschikte technische specificaties afwijken van de in de huurovereenkomst omschreven zaken. Indien gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt en apparatuur levert die wezenlijk van het overeengekomene afwijkt, is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De klant heeft deze bevoegdheid gedurende 1 uur na inspectie van de levering en/of nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

 

De vorderingen van gebruiker op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-                     indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-                     indien gebruiker de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te verderen.

 

Artikel 9: Betaling

 

9.1

Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling van 50% van de huursom en het restant ter gelegenheid van de levering van de apparatuur door middel van wettig betaalmiddel te kantore van gebruiker, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

9.2

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand en € 25,00 aanmaningskosten.

 

9.3

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

9.4

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening

 

9.5

Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

9.6

Gebruiker heeft het recht zekerheid te verlangen voor de richtige naleving va de huurovereenkomst en deze te ontbinden als haar blijkt dat de klant onvoldoende kredietwaardig is. De klant is altijd gebonden een waarborgsom te betalen van tenminste € 150,00 waarvan de hoogte nader wordt vastgesteld door de gebruiker, over welke som gebruiker geen rente verschuldigd is aan de klant. Na afloop van de huurovereenkomst zal de waarborgsom, onder aftrek van eventuele kosten en facturen, aan de klant worden terugbetaald.

 

9.7

De klant mag zonder kosten annuleren tot 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode. Tot 24 uur voor aanvang tegen betaling van 50% van de huursom en binnen 24 uur voor aanvang tegen betaling van de volledige huursom.

 

Artikel 10: Incassokosten

 

10.1

Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten te verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant 25% verschuldigd van de hoofdsom.

Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

10.2

De klant is jegens gebruiker de door gebruiker gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien gebruiker en de klant met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijde gaat waarbij de klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid, schade en risico

 

11.1

Iedere aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade ten gevolge van door gebruiker georganiseerde schuimparty’s of popcornparty’s.

 

 

11.2

Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijden aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

11.3

Door het enkel in ontvangstnemen door de klant van de apparatuur is deze aansprakelijk voor alle schade die derden lijden door deze apparatuur leiden, ongeacht door welke oorzaak deze schade ontstaat. De klant dient gebruiker voor deze aansprakelijkheid jegens derden te vrijwaren.

 

11.4

Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

 

Artikel 12: Reclames

 

12.1

Reclames ten gevolge van gebrekkige of beschadigde apparatuur

 

12.2

Overige reclames worden door gebruiker slechts in behandeling genomen, indien zij schriftelijk binnen 72 uur gebruiker bereiken, onder nauwkeurige opgave van aard en grond. Bij niet tijdige ontvangst wordt de reclame niet in behandeling genomen.

 

12.3

Indien de reclame gegrond wordt bevonden door gebruiker, is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke apparatuur te vervangen en zij geenszins verplicht tot andersoortige schadevergoeding.

 

12.4

De klant zal nimmer van zijn verplichting tot betaling zijn ontslagen, ondanks gegrondverklaring van de reclame.

 

Artikel 13: Overmacht

 

13.1

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; nietvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 

13.2

Gebruiker heeft ook het recht zicht op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

 

13.3

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

13.4

In dien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen al betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet al het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14: Geschilbeslechtiging

 

14.1

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen klant en gebruiker, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam. Gebruiker blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

14.2

De klant heeft het recht gedurende een maand nadat gebruiker zicht schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 16: Wijzigingen van de voorwaarden

 

Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen is medegedeeld.

 

Aldus opgemaakt te Rotterdam op 1 januari 2016

DJ Sounds BV